2021 година

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена:

Јавноста во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 14 од Законот за медиуми) – 02.06.2021

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Мацедониа (член 14 од Законот за медиуми) – 17.03.2021

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа  (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.02.2021Accessibility

Accessibility