2021 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор ТВ М Нет-ХД – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ М Нет-ХД – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ М Нет – ХД – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.08.2021

Редовен програмски надзор ТВ М Нет – ХД – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ М Нет – ХД – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.07.2021Accessibility

Accessibility