1

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Спектра – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор ТВ Спектра (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Заштита на малолетни лица

– Контролен програмски надзор ТВ Спектра (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

– Контролен програмски надзор ТВ Спектра (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021