2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Гурра – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра –  (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опоменаТВ Гурра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Гурра  –  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомрна – ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021Accessibility

Accessibility