2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Дуе – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор – ТВ Дуе –  (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Дуе – (член 92 ставови 1и 3 од ЗААВМУ) – 27.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Дуе – (член 14 од Законот за медиуми) – 27.12.2021

Редовен административен надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Дуе – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) 27.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Дуе – (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 27.12.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дуе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021Accessibility

Accessibility