1

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор Телевизија Плус – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Пласирање производи

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 55 од ЗААВМУ) – 12.02.2021

Заштита на малолетните лица

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор Телевизија Плус (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Правила за комерцијални комуникации

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 26.01.2021