2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Урбан Фм – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор РА Урбан Фм –  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 05.07.2021

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Урбан ФМ (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор – Урбан ФМ (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021Accessibility

Accessibility