2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Антена 5 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио

Редовен програмски надзор РА Антена 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор РА Антна 5 – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 02.06.2021

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзо РА Антена 5 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.06.2021Accessibility

Accessibility