1

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Jавност во работата на издавачите на медиуми, информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор РА Лав – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 16.12.2021

Редовен административен надзор РА Лав – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена РА Лав – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 15.12.2021