2021 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Регистрирање на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

  • Мерка јавна опомена Мтел (член 141 од ЗААВМУ) – 27.12.2021


Accessibility

Accessibility