1

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зенит – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Редовен административен надзор  Зенит (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021