1

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.11.2021

Редовен програмски надзор Скрембел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗАВМУ) – 23.03.2021

Вонреден програмски надзор Скрембл – (член 141 од ЗААВМУ) – 11.01.2021

Обврски за задолжително и бесплатно реемитување на програмски сервиси на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор – Скрембл –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 22.11.2021