2021 година

Известување за склучен договор за јавна набавка – Горива за потребите на Агенцијата

Известување за склучен договор за јавна набавка – Пренос на податоци од далечинските локации

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување и сервисирање на лифтови и платформа

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување Денови на медиумска писменост 2021 

Известување за склучен договор за јавна набавка – Изработка на нова веб страница – mediumskapismenost.mk

Известување за склучен договор за јавна набавка – Пијалаци и потреби за кујна

Известување за склучен договор за јавна набавка – Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите

Известување за склучен договор за јавна набавка – Анализа на можностите и потребите за воведување на DVB-T2

Известување за склучен договор за јавна набавка – Студија за можностите за воведување на дигитално радио

Известување за склучен договор за јавна набавка – Канцелариски материјали

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“

Известување за склучен договор за јавна набавка – Обновување на сертификатот ISO 9001:2015 стандард за управување со квалитет

Известување за склучен договор за јавна набавка – Изнејмено печатење

Известување за склучен договор за јавна набавка – Електрична енергија

Известување за склучен договор за јавна набавка – Ревизорски услуги

Известување за склучен договор за јавна набавка – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

Известување за склучен договор за јавна набавка – Софтвер за заштита на персоналните компјутери

Известување за склучен договор за јавна набавка – Превентивно и адаптивно одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење

Известување за склучен договор за јавна набавка – Финансиско – осигурителни услуги

Известување за склучен договор за јавна набавка – Авионски билети

Известување за склучен договор за јавна набавка – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници – Коха

Известување за склучен договор за јавна набавка – Услуга од приватна агенција за вработување

Известување за склучен договор за јавна набавка – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници – Слободен печат

Известување за склучен договор за јавна набавка – Миење на возила

Известување за склучен договор за јавна набавка – Мобилна телефонија

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на хигиена во просториите на Агенцијата

Известување за склучен договор за јавна набавка – Средства за хигиена

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на компјутерска и друга ИKT опремаAccessibility

Accessibility