ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАДОМЕСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОЗВОЛА ЗА РА И ТВ ЕМИТУВАЊЕ

Скопје, 02 март 2021 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на Одлуката на Владата од петтиот пакет економски мерки со која се обезбеди финансиска помош за радиодифузерите во висина од 50.000.000,00 денари, на вчерашната седница одлучи да ги запре сите покренати постапки за одземање на дозволи по основ на неплатен годишен надоместок за радио и телевизиско емитување. Воедно, беше одлучено да не се покренуваат нови постапки за одземање заради неплаќање на надоместокот за дозволите за 2021 година.

На сите радиодифузери, кои имаат извршено целосна или делумна уплата на надоместокот за дозволата за радио или телевизиско емитување во 2021 година, Агенцијата ќе им ги врати средствата најдоцна до 13 март 2021 година.

Радиодифузерите на кои им е издадена фактура за годишен надоместок за дозвола, а истиот го немаат платено, како и радиодифузерите на кои допрва ќе им биде доставена фактура, немаат обврска за плаќање бидејќи нивната обврска во целост е исполнета со финансиските средства од пакетот економски мерки.

Дополнително, Агенцијата ги информира радиодифузерите дека издадените фактури за годишниот надоместок за дозвола за телевизиско и радио емитување во 2021 година им служат само за нивна евиденција и за истите нема да можат да вршат поврат на данокот на додадена вредност, бидејќи се платени во целост од средствата одобрени со Одлуката на Владата на РСМ.

Агенцијата во рок од 15 дена од завршувањето на овие активности ќе достави извештај до Владата на РСМ и до Управата за јавни приходи за искористените средства од пакетот економски мерки, а преостанатите неискористени средства ќе бидат вратени на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија.

 

 Accessibility

Accessibility