ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА НАДОМЕСТ НА СРЕДСВА ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ТВ И РА ЕМИТУВАЊЕ

Скопје, 02 март 2021 година – Совет на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на Одлуката на Владата од петтиот пакет на економски мерки кои обезбеди финансиска помош  за радиодифузерите во вредност од 50.000.000,00 денари, во вчерашната седница одлучи за прекин на сите започнати процедури за добивање лиценци врз основа на годишен надоместок на неплатени за еметување на радио и телевизија. Воедно, беше одлучено за да не се започнува со нови процедури за земање за неплаќање компензација за лиценца за 2021 година.

На сите радиодифузери, кои имаат направено целосна плата или делумно на компензација за лиценца за еметување на радио или телевиѕија во 2021 година Агенцијата ќе им ги врати средставата најдоцно до 13 март 2021 година.

На радиодифузерите на кого им је испратена фактура за годишен надоместок за лиценца, но го немаат платено тоа, како и радиодифузеритекои не имат земено фактура, немаат ниту една обврска за исплата, затоа што нивната одговорност е целосно исполнета со средства од пакет и еконимските мерки.

За повеќе , Агенцијата ги известува радиодифузерите отколку издадени фактури за годишен надоместок на лиценца за радио  и телевизиско еметување во 2021 година им треба само за нивните докази и за истите нема да вршет враќање на данок за додадена вредност,бидејќи тие потполно се исплатени со одобрени средства со одлука на Владата на РСМ.

Во рок од 15 дена од заклучок на тие активности, Агенцијата ќе достави извештај  до Влада на Република Северна Македонија и до Канцеларијата на Јавни Приходи за употребените средства од пакет економски мерки, додека преостанатите средства неискористени ќе се вратат на бужетот на Република Северна Македонија.Accessibility

Accessibility