2022 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 91 став 5 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – МРТ 1 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022Accessibility

Accessibility