2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор Алфа ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор Алфа ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Посебна забрана за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпeливост или омраза врз основа на забранетите дискриминаторски основи

Вонреден програмски надзор ТВ Алфа – (член 48 од ЗААВМУ) – 22.03.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Контролен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 04.10.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 04.11.2022

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Контролен програмски надзор ТВ Алфа (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.04.2022

Контролен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.02.2022

  • Мерка јавна опомена – ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 22.02.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 29.09.2022

Редовен програмски надзор  ТВ Алфа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Алфа – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.10.2022

Редовен административен надзор ТВ Алфа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022Accessibility

Accessibility