2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Контролен програмски надзор ТВ Сител – (член 53 ставови 5 и 17 од ЗААВМУ) – 20.07.2022

Контролен програмски надзор ТВ Сител – (член 101 од ЗААВМУ) – 16.05.2022

Контролен програмски надзор ТВ Сител – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 13.05.2022

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Сител (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 27.04.2022

Контролен програмски надзор  ТВ Сител – (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 03.06.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Сител (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Сител (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Сител (член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 29.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Сител (член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Сител (член 101 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Сител (член 101 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Сител – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022Accessibility

Accessibility