2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 15.08.2022Accessibility

Accessibility