2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Комета 2000 –  (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.11.2022

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски андзор ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио –  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 05.07.2021

Правила за емитување аудио комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор – ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Импресум, информации што треба да се направат достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021Accessibility

Accessibility