2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022Accessibility

Accessibility