2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ 24 Вести (член 55 ставови – 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Контролен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 55 од ЗААВМУ) – 03.06.2022

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 64, член 90 и член 92 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

Импресум, информации достапни за корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.03.2022Accessibility

Accessibility