2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

Објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, oбјавување податоци за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година

Редовен административен надзор ТВ Шутел – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

 Редовен административен надзор ТВ Шутел – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.07.2022

Дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела,  употреба на јазикот во програмите

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022Accessibility

Accessibility