2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – МРА 1 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор – МРА 1 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор – МРА 1 (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 27.01.2022Accessibility

Accessibility