2022 година

Извештаи од спроведени надзори/изречена мерка јавна опомена:

Употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 4 часа програма на радиото

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 15.12.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Студент ФМ 92 – (член 14 од Законот за медиуми) – 10.01.2023

Редовен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Редовен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 97 став 2 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Студент ФМ 92 – (член 97 став 2 од ЗААВМУ) – 10.01.2023

Контролен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Редовен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021Accessibility

Accessibility