2023 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Регистрирање на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.11.2023

Редовен програмски надзор Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 07.11.2023

Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.02.2023

Редовен програмски надзор Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.02.2023Accessibility

Accessibility