2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Информации достапни за корисниците, Импресум

Контролен административен надзор ТВ Калтрина – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Контролен административен надзор ТВ Калтрина (член 14 од Закон за медиуми) – 22.02.2023

Заштита на малолетните лица, Дневно емитување законски процент изворно создадена програма, Програма создадена како македонски аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Калтрина – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Контролен програмски надзор  ТВ Калтрина – (прекршување на член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.02.2023

  •  Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Калтрина (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 9.03.2023

Контролен програмски надзор ТВ Калтрина – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2023Accessibility

Accessibility