2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Канал Феста –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023

Информации достапни до корисниците

Контролен адмнистративен надзор ТВ Канал Феста – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 23.03.2023

Контролен административен надзор ТВ Канал Феста – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 27.01.2023Accessibility

Accessibility