2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дибра – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023

Обврски за програма создадена како македонски аудиовизуелни дела, заштита на малолетната публика, нови рекламни техники

Контролен програмски надзор – ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.04.2023

Контролен програмски надзор – ТВ Дибра – (член 98 од ЗААВМУ) – 06.04.2023

Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 27.01.2023

Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 27.01.2023

Информации достапни за корисниците, импресум

Контролен адмнистративен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 27.01.2023

Контролен адмнистративен надзор ТВ Дибра – (член 14 од Закон за медиуми) – 27.01.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Дибра (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.02.2023


Accessibility

Accessibility