2023 година

Извештаи од спроведен надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор Спортско Радио ЕФ-ЕМ 90,3 – (член 14 од Законот за медиуми) – 22.12.2023

Редовен административен надзор ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 04.10.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 4.10.2023Accessibility

Accessibility