2023 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерка јавна опомена

Правила за емитување аудио комерцијални комуникации, обврски при обебедување квизови или други облици на наградно учествевуање, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерот, емитување 4 часа дневно програма на радио

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 –  (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (член 14 од Законот за медиуми) – 28.02.2023

Контролен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 97 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Контролен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 22.02.2023Accessibility

Accessibility