2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена: 

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ2 (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен административен надзор МРТ2 (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор МРТ 2 (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен програмски надзор МРТ 2 (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

  • Решение за преземења мерка јавна опомена МРТ2 – (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 16.02.2023

Контролен програмски надзор МРТ2 (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор МРТ 2 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Редовен програмски надзор МРТ 2 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023Accessibility

Accessibility