2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 4 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен административен надзор МРТ 4 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор МРТ 4 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 25.12.2023

Редовен програмски надзор МРТ 4 – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

  • Мерка јавна опомена МРТ 4 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 17.11.2023

Редовен програмски надзор МРТ 4 – (член 64, член 92 ставови 1 и 3) – 26.01.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други обилици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласаље и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор МРТ 4 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 26.01.2023Accessibility

Accessibility