2023 година

Извештаи од спроведени надзори/изречни мерки јавна опомена 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнинстративен надзор ТВ Алсат-М – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 13.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ-Алсат-М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 29.12.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 01.12.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Алсат-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 13.12.2023

Контролен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Контролен програмски надзор ТВ Алсат – М – (член 55 став 2, алинеји 2, 3 и 4 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Алсат М (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 16.06.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алсат -М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023



Accessibility

Accessibility