2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор –РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА РФМ – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор – РА РФМ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА РФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 4.10.2023Accessibility

Accessibility