2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 4 часа програма на радиото

Редовен програмски надзор – РА УКЛО ФМ  – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА УКЛО ФМ  – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА УКЛО ФМ  – (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2023Accessibility

Accessibility