2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнисистративен надзор ТВ Сител – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.11.2023

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Сител – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ ) – 23.05.2023

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Контролен програмски надзор ТВ Сител – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 29.12.2023

  • Изречена мерка јавна опомена ТВ Сител – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Сител –  (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023Accessibility

Accessibility