2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио –(член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 7.12.2023Accessibility

Accessibility