2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Компани 21-М –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Контролен адмнистративен надзор ТВ 21-М – (член 14 од Законот за медиуми) – 23.05.2023

Редовен административен надзор ТВ 21-М –  (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 10.03.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ 21-М (член 14 од ЗМ) – 11.04.2023

Употреба на јзикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ 21-М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 27.03.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ 21-М (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.04.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ 21-М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Контролен програмски надзор – ТВ 21-М – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 30.05.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ 21-М – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.03.2023

Објавување податоци за сопственичка структура

Контролен адмнистративен надзор ТВ 21-М – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 23.05.2023

Редовен административен надзор – ТВ 21-М – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ 21-М (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.04.2023


Accessibility

Accessibility