2023  година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонрден аднминистративен надзор ТВ 24 Вести – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела 

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ 24 Вести – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3) – 16.03.2023Accessibility

Accessibility