2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Телевизија 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Телевизија 3 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Телевизја 3 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2023Accessibility

Accessibility