2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Антена 5 – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Антена 5 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Антена 5 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио 

Редовен програмски надзор РА Антена 5 (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 9.06.2023Accessibility

Accessibility