2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Начела за вршење на дејноста

Контролен програмски надзор  РА Канал 77 – (член 68 од ЗААВМУ) – 10.11.2023

Вонреден програмски надзор РА Канал 77 – (член 68 од ЗААВМУ) – 5.10.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Канал 77 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор РА Канал 77 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Редовен административе надзор – РА Канал 77 – прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

  • Мерка јавна опомена РА Канал 77 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.07.2023

Контролен административен надзор – РА Канал 77 – (член 14 од Законот за медиуми – 01.09.2023

Редовен административе надзор – РА Канал 77 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми – 20.06.2023

  • Мерка јавна опомена РА Канал 77 (член 14 од ЗМ) – 20.07.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Канал 77 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Контролен програмски надзор РА Канал 77 (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 3.10.2023

Контролен програмски надзор РА Канал 77 (член 100 од ЗААВМУ) – 03.10.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио 

Редовен програмски надзор РА Канал 77 (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 9.06.2023Accessibility

Accessibility