2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РA Јон –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Јон – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Јон – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио 

Редовен програмски надзор РА Јон (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.06.2023Accessibility

Accessibility