Редовен програмски надзор врз радијата Марија Благовест, Студент ФМ 92.9, УГД ФМ и УКЛО ФМ

Скопје, 25 декември 2023г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, емитување најмалку 4 часа дневно програма на радио, правилата за емитување аудио комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонсо гласање и емитување игри на среќа редовен програмски надзор е извршен врз радијата Марија Благовест, Студент ФМ, УГД ФМ и УКЛО ФМ.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови: 

РА Марија Благовест – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА Марија Благовест – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА Студент ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА УГД ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА УГД ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА УКЛО ФМ  – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

РА УКЛО ФМ  – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023Accessibility

Accessibility