Oдлуки/акти од седница бр.9 од 21.02.2020

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за РТД АРАЧИНА

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за СКАЈ Радио Берово

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за ТРД Рaдио Александар Македонски Кичево

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТВ ЗДРАВКИН Велес

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД АЛФА Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД НОВА Гевгелија

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД Спектра Лабуништа

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД ТВ ЕРА Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД ТВ-АНИСА ПласницаСкопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за непрофитно УКЛО Битола

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за непрофитно Универзитетско радио Гоце Делчев Штип

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за Радио ВАТ Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за Радио Зона М-1 СкопјеAccessibility

Accessibility