2018 година

Известување за склучен договор за јавна набавка – Набавка на ИКТ опрема 

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на дополнителниот модул на постојното апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“

– Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење

– Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржуање на системот за мониторирање 

–  Известување за склучен договор за јавна набавка – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизските станици

–  Известување за склучен договор за јавна набавка – Пренос на податоци од далечинските локаци – раскинат на 29 10.2018 

–  Известување за склучен договор за јавна набавка – Пренос на податоци од далечинските локации 

– Известување за склучен договор за јавна набавка – Услуга од Агенција за привремени вработувањаAccessibility

Accessibility