Седница бр. 27 – 19.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја одржа на 19.07.2022 година (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2022 година.
  3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 април до 30 јуни 2022 година.
  4. Нацрт-упатство за изменување и дополнување на Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка.
  5. Нацрт-методологија за изменување и дополнување на Методологијата за вршење програмски надзор (мониторинг).
  6. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје.
  7. Предлог-oдлука за отпис на движни ствари на Агенцијата и Предлог-oдлука за престанок и давање на движни ствари на трајно користење без надомест.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Одржување Денови на медиумска писменост 2022.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility