Seanca nr. 27 – 19.7.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 27-të e mbajti me datë 19.07.2022 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 4-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 8.7.2022.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca 26-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 8.7.2022.
  3. Shqyrtimi i raporteve tremujore të punës së Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 prill e deri më 30 qershor 2022.
  4. Draft-udhëzues për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për përcaktim të afatit për të vepruar sipas vendimeve të Agjencisë për marrjen e masës.
  5. Draft-меtodologji për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë për kryerje mbikëqyrje programore (моnitorim).
  6. Propozim për inicim të procedurës për heqjen e lejes për radiotransmetim të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KAPITOLL FM SHPKNJP Shkup.
  7. Propozim-vendim për fshirjen e pasurisë së patundshme të Agjencisë dhe Propozim-vendim për ndalimin dhe dhënien të pasurive të patundshme për përdorim të përhershëm pa kompensim.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbime:Mbajtja e Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility