Седница бр. 43 – 04.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја одржа на 04.12.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.12.2020 година.
  2. Информација со предлог заклучок.
  3. Предлог-одлука за набавка на новогодишни честитки.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility